Konsultacje społeczne

kontrast   A+   A-   reset

Konsultacje społeczne

Menu główne

Logowanie 

Załóż konto

Konsultacje z mieszkańcami

Statut "Osiedla Południe"

Granice osiedla: Feliksa Nowowiejskiego, Fryderyka Chopina, Hanki Sawickiej, Henryka Wieniawskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Jana z Maszewa, Józefa Wybickiego, Karola Kurpińskiego, Karola Szymanowskiego, Królowej Jadwigi, Krzysztofa Komedy, Księżnej Anny, Księżnej Zofii, Marii Curie Skłodowskiej, Michała Ogińskiego, Mieczysława Karłowicza, Mikołaja Kopernika, Ogrodowa, Racisław, Rynkowa (od skrzyżowania z ul. M. Curie - Skłodowskiej do skrzyżowania z ul. Henryka Wieniawskiego), Stanisława Moniuszki, Szpitalna, Witolda Lutosławskiego, Władysława Żeleńskiego.

 

Załączniki:

 

Opinie:

Dodano: 2015-04-09 06:47:38 @ks...om

Ad. I Postanowienia ogólne §2 pkt. 5

Czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Osiedla przysługuje mieszkańcom Osiedla Południe posiadającym czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej.

 

Proponowana zmiana

Czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Osiedla przysługuje mieszkańcom i osobom zamieszkującym Osiedle Południe.W dniu 24 września 2010 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił nową ustawę o ewidencji ludności, opublikowaną w Dz.U. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm., która weszła w życie zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2012 poz. 1407) - od 1 stycznia 2015r.


Ustawa przewiduje zniesienie obowiązku meldunkowego z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Ad. IIIOrgany Osiedla

 

Proponowane zmianyDopisanie w rozdziale III §11 pkt.7

Opiniowanie przez Radę Osiedla na wniosek organu lub jednostki organizacyjnej Miasta projektów uchwał w zakresie zamiaru likwidacji, łączenia lub przekształcenia jednostek organizacyjnych o charakterze lokalnym, takich jak:

a. szkoły podstawowe i placówki oświatowe,

b. instytucje kultury, w tym filie biblioteczne,

c. publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

d. ośrodki rekreacji i sportu.

e. zmian w planach zagospodarowania Osiedla,

f. zamierzeń inwestycyjnych Miasta na terenie Osiedla,

g. obrotu mieniem komunalnym na terenie osiedla,

h. nadawania nazw urzędowych ulicom, placom, rondom, skwerom itp. na terenie Osiedla,

 

Dopisanie w rozdziale III §11 pkt.8

Wnioskowanie przez Radę Osiedla do organów miasta w sprawach istotnych dla mieszkańców osiedla a zwłaszcza:

a. tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmian granic Osiedla,

b. budżetu Miasta na etapie przygotowania jego projektu,

c. lokalizacji na terenie Osiedla instytucji kultury, placówek oświatowych oraz ośrodków rekreacji i sportu o charakterze lokalnym,

d. planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren Osiedla,

e. inwestycji komunalnych na terenie Osiedla,

f. profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzalenionych od alkoholu, w tym zwłaszcza liczby punktów sprzeday alkoholu oraz zasad ich usytuowania na obszarze Osiedla,

g. ochrony srodowiska, zakładania i utrzymania zieleni miejskiej oraz wprowadzania form ochrony przyrody na obszarze Osiedla,Dopisanie w rozdziale III następujących punktów

1. Udział z głosem doradczym w komisjach przetargowych i przy odbiorze inwestycji prowadzonych przez Miasto.

2. Wnioskowanie o przeprowadzenie konsultacji społecznych.W rozdziale III dopisanie §13 w brzmieniu:

Przewodniczący:

  1. organizuje i koordynuje pracę organów Osiedla,

  2. zwołuje posiedzenia organów Osiedla

  3. przewodniczy posiedzeniom organów Osiedla,

  4. reprezentuje Osiedle na zewnątrz,

  5. nadzoruje terminowość realizacji uchwał organów Osiedla,

  6. określa zadania realizowane przez wiceprzewodniczących.

  7. uczestniczy w sesjach Rady Miasta z prawem zabrania głosu w sprawach dotyczących Osiedla,

  8. organizuje współdziałanie samorządu osiedlowego z komisjami Rady Miasta oraz radnymi wybranymi z terenu osiedla.Dopisanie w rozdziale IV §13 pkt.1

Organy osiedla wykonują swoje zadania przy współpracy i pomocy Rady Miejskiej, Burmistrza i kierowników poszczególnych referatów.Dopisanie w rozdziale IV §13 następującego punktu:

Rada Osiedla posiada inicjatywęuchwałodawczą.

 

Pozdrawiam

Marek B.